Novela zákona o myslivosti
Autor: Tereza Šafránková <tereza(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 09. 05. 2016Ministerstvo zemědělství představilo novelu mysliveckého zákona. Ta by měla pomoci myslivcům, ale bohužel s tím omezí obyčejné lidi.

  
Server Bezpecnedolesa.cz na svém webu uvádí: „Ministerstvo zemědělství představilo novelu mysliveckého zákona. V jejím zdůvodnění uvádí, že pohyb veřejnosti v honitbách komplikuje myslivcům hospodaření. Navrhuje proto změnit způsob vydávání zákazů vstupu do přírody a využít výjimky dané správním řádem. Významně tím omezí práva majitelů pozemků i veřejnosti a jejich možnost se vydání zákazu předem bránit. Vágně znějící ustanovení umožňuje vydat zákaz vstupu do volné přírody i na jakkoli dlouhou dobu. Výrazně by se také zvýšily pokuty za porušení zákazu. O zákazu navíc bude nově rozhodovat úředník, který má mít povinně složenu mysliveckou zkoušku. „Ministr Marian Jurečka svým návrhem nesmí vzít houbařům, cyklistům nebo turistům právo na vstup do přírody. Situace, kdy člověk s rodinou nesmí třeba půl roku vyjít na houby pod hrozbou pokuty 30 tisíc korun, je naprosto nepřijatelná,” uvádí Daniel Pitek, soukromý zemědělec a člen předsednictva SZ.“

 

 

 

Na serveru Silvarium.cz najdete v článku MZe představilo návrh novely zákona o myslivosti videozáznam z tiskové konference. Návrh novely si můžete stáhnout na tomto odkazu.

 

 

 

Navrhovanou změnou je kromě jiného i úprava §63 Přestupky. Podle něj se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

 

e)  plaší zvěř, ruší ji při hnízdění, kladení mláďat a provádí další činnosti záporně působící na život zvěře, ničí myslivecká zařízení nebo poruší omezení nebo zákaz nařízené orgánem státní správy myslivosti podle § 9 odst. 1 až 3,

 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 nechá v honitbě volně pobíhat mimo svůj vliv domácí zvíře, včetně zvířete ze zájmového chovu či chovu zvěře v zajetí nebo zvíře z farmového chovu.

 

 

 

Znění § 9 (Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany) odst. 1 až 3:

 

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

 

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů9) tím nejsou dotčena.

 

(3) Z podnětu uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, opatřením obecné povahy nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, s výjimkou pozemních komunikací. Uvedená omezení nebo zákazy se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, nájemců popřípadě pachtýřů honebních pozemků.

 

 

 

Znění § 10 (Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků) odst. 1:

 

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů, chovů zvěře v zajetí a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

 

 

 

Navrhovanou změnou je i změna odst. 5 (§63 Přestupky), kdy nově lze za přestupek uložit pokutu do

 

a)      20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) nebo odstavce 4,

 

b)      30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), i) a j) nebo odstavce 2,

 

c)      40 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo

 

d)      100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d).“

 

Přičemž odst. 6 téhož paragrafu pak navrhuje: „Byl-li přestupek spáchán opakovaně v období jednoho roku, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky stanovené v odstavci 5.“

 

 

 

Podle navrhované změny v §64 se pak pokuta v případě právnické či podnikající fyzické osoby zvyšuje na 50 000 Kč.

 

 

 

Zkráceně tedy podle novely zákona vás za porušení zákazu vstupu nebo za zaběhnutí psa čeká pokuta až 30 000 Kč. Při opakovaném prohřešku až 60 000 Kč.

 

 

 

Aktivitu proti novele mysliveckého zákona můžete podpořit svým podpisem na www.bezpenezdolesanelez.cz.