Volný pohyb psů - Pardubický kraj
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 22. 01. 2009výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

 

 


 

 

 

 

 

 

 

PARDUBICE

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice č. 8/2002 o veřejném pořádku

 

platnost: 14.11.2002

 

obsah:

 

 

 

Čl. IV. - Chov zvířat

 

bod 1 - Vlastník zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo zdraví ostatních osob a nepoškozovalo jejich majetek, a aby svými projevy tyto osoby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovalo.

 

bod 2 - Vlastník zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře bylo na veřejném prostranství doprovázeno osobou, která je schopna kontroly nad chováním zvířete (průvodce zvířete). Pokud tato osoba není za případné porušení povinností průvodce zvířete stanovených vyhláškou odpovědná, je vlastník zvířete povinen plnění těchto povinností zabezpečit.

 

bod 3 - Na průvodce zvířete se vztahuje povinnost vlastníka zvířete dle odst. 1.

 

bod 4 - Průvodce zvířete je povinen zamezit vstupu provázeného zvířete na plochy dětských a školních hřišť a veřejně přístupných sportovišť.

 

bod 6 - Průvodce psa je na veřejném prostranství povinen vodit provázeného psa na vodítku, a to s výjimkou ploch veřejného prostranství přílohou č. 2 vyhlášky vymezených pro volný pohyb psů za podmínky, že průvodce psa má i bez použití vodítka kontrolu nad chováním provázeného psa.

 

bod 7 - Průvodce psa je povinen zabezpečit, aby ve vnitřních prostorách veřejně přístupných staveb sloužících obecnému užívání a v prostoru předzahrádek restaurací měl provázený pes na mordě nasazen náhubek.

 

 

 

       Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRUDIM

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 8/2008 o veřejném pořádku a čistotě města

 

platnost: 8.10.2008

 

obsah:

 

 

 

Čl. II. - Vymezení základních pojmů

 

bod 4 - Průvodcem psa každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném prostranství.

 

bod 9 - Extravilánem města území města tvořené volnou krajinou mimo zastavěné území 3. a 4. zóny města

 

bod 10 - Zóny města jsou vymezeny v obecně závazné vyhlášce města Chrudim č. 9/2008, o městských zónách, v platném znění

 

bod 11 - Územím města katastrální území Chrudim, Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov

 

 

 

Čl. III. - Volný pohyb psů na veřejném prostranství

 

bod 1 - Na veřejných prostranstvích v 1., 2., 3. a 4. zóně města musí být psi drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně nasazený a upevněný náhubek (košík) a zároveň bude plně ovladatelný a pod kontrolou průvodce psa. 

 

bod 2 - Psi musí být vždy drženi na vodítku na veřejných prostranstvích tvořených silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, a to na celém území města. V extravilánu města rozhoduje o míře zajištění psa jeho průvodce.

 

bod 3 - Zakazuje se vodit, nosit nebo jinak umožňovat psům vstup do prostorů označených značkou (tabulkou) „Zákaz vstupu psů“. Tato povinnost se nevztahuje na psy zvláštního určení, jimiž jsou psi slepečtí, zdravotničtí a psi služební.

 

 

 

 

 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2003 o pořádku a čistotě ve městě

 

platnost: 1.7.2003

 

pozdější změny: Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 8/2005

 

platnost: 1.1.2006

 

obsah:

 

 

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 

bod 2 - Tato vyhláška se vztahuje na celé území města Ústí nad Orlicí, tj. na katastrální území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Kerhartice, Gerhartice, Oldřichovice, Černovír, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec.

 

 

 

Čl. II. - Vymezení základních pojmů

 

bod 1 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, podchody, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

bod 2 - Veřejnou zelení se rozumí ucelené soustavy stromů, keřů a travnatých ploch; zejména sady, parky, zahrady, menší sadovnicky upravené plochy a sídlištní zeleň, ojediněle rostoucí stromy a keře na veřejně přístupných místech bez ohledu na druh pozemku dle katastru nemovitostí, uliční zeleň, květinové záhony a nádoby s okrasnými rostlinami na veřejně přístupných místech, včetně příslušných sadovnických doplňků.

 

bod 3 - Vlastník zvířete je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako majitel zvířete.

 

bod 4 - Držitel zvířete je fyzická osoba, která má v péči, na starosti nebo v daném okamžiku pod kontrolou zvíře.

 

bod 5 - Chovem se rozumí držení zvířete na území města Ústí nad Orlicí.

 

bod 6 - Ovladatelné zvíře je takové zvíře, kterému je vlastník - držitel v každém okamžiku pro zachování veřejného pořádku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsoboval škodu.

 

bod 7 - Vodítko je prostředek, max. 2 metry dlouhý, uzpůsobený k vedení zvířete, který musí být při míjení s jinou osobou nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení.

 

 

 

Čl. IV. - Podmínky pro chov zvířat

 

bod 4 - Je zakázáno přinášet, přivádět nebo nechat vnikat zvířata na dětská hřiště a pískoviště. 

 

bod 6 - V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vlastník - držitel zvířete povinen:

 
a) zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství,
 
b) mít zvíře pod účinnou kontrolou - ovladatelné zvíře,
 
c) zajistit na vlastní náklady bezodkladné odstranění zvířetem způsobené nečistoty,
 
d) učinit taková opatření, aby chováním zvířete nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob a majetku, zejména napadáním fyzických osob nebo jiných zvířat.

 

bod 7 - V centrální zóně města (1) a na plochách veřejného prostranství vymezených v příloze č. 1

 
této obecně závazné vyhlášky je vlastník – držitel zvířete povinen mít zvíře na vodítku.
 
 

 

(1) Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/93 o základních zásadách uspořádání území centrální zóny města Ústí nad Orlicí.

 
Centrální zóna je vymezena ulicemi: Husova, Pickova, Lochmanova, Špindlerova, východní hranicí závodu Perla, 17. Listopadu, Na Štěpnici, Dělnická, Tvardkova, Čs. armády, Tyršova, T. G. Masaryka a Jilemnického.

 

 

 

Příloha č. 1

 

Plochy veřejného prostranství, kde je vlastník – držitel zvířete povinen mít zvíře na vodítku:

 

Plocha č. 1 je vymezena ulicemi: Jilemnického, T. G. Masaryka, Moravská a M. R. Štefánika.

 

Plocha č. 2 je vymezena ulicemi: Tvardkova, Letohradská, Popradská, Na Štepnici, Heranova a Mazánkova.

 
 

 

 

 

 

 

SVITAVY

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Svitavy č.1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

platnost: 1.5.2006

 

obsah:

 

 

 

Čl. II. - Vymezení pojmů

 

bod 2 - Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství vymezená v příloze č. 1 této vyhlášky včetně dětských hřišt, pískovišt, koupališť, hřbitovů, vodních nádrží a kašen, které se na nich nacházejí. V případě pochybností je příslušný odbor městského úřadu oprávněn rozhodnout, zda jde o veřejné prostranství.

 

bod 5 - Veřejnou zelení (dále jen zelení) se rozumí sady a parky, přístupné každému bez omezení, zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, uliční zeleň, okrasná a ovocná stromořadí, jednotlivě rostoucí dřeviny a keře, zeleň v okolí vodních nádrží a květinová výsadba, jakož i plochy zjevně určené k ozelenění. Součástí zeleně jsou také doplňková zařízení jako například lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, fontány a nádoby pro okrasné květiny.

 
 

 

 

 

Čl. IV. - Znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejné zeleně

 

Chovatel (4) psa je povinen zabezpečit, aby se pes na veřejném prostranství nepohyboval bez vodítka nebo bez náhubku.

 

bod 3 - Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do prostorů dětských hřišť a pískovišť, na koupaliště a na hřbitov. Toto ustanovení se nevztahuje na psy poskytující služby osobám zdravotně postiženým.

 

bod 4 - Psi i ostatní zvířata musí být v parcích voděni na vodítku, a to pouze po zbudovaných cestách. Je zakázáno se psy a ostatními zvířaty vstupovat nebo je vpouštět na trávníkové plochy v parcích a do založených záhonů rostlin.

 

 

 

(4) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

 

 

 

      Příloha č. 1

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

 

www.granda.websnadno.cz