HafBezObav.cz
19. Září 2019, 21:47:02 *
Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Novinky:
 
  Časopis Výcvik   Domů   Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat  
Stran: [1] 2   Dolů
  Tisk  
Autor Téma: Návrh zákona o chovů psů  (Přečteno 13568 krát)
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.
Cessy a Koule
Total Ultra Super pes
*****

Karma: +193/-22
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 5.416


Zobrazit profil WWW
« kdy: 09. červenec 2008, 12:54:05 »

Tady je ten skvělý návr  Undecided
Zaznamenáno

pro  SZ : cessyakoule
Cessy a Koule
Total Ultra Super pes
*****

Karma: +193/-22
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 5.416


Zobrazit profil WWW
« Odpověď #1 kdy: 09. červenec 2008, 12:54:28 »

Návrh zákona o chovu psů
Čl. I.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení psů a stanoví zvláštní podmínky pro vlastnictví a držení těch psů, kteří pro své biologické nebo jiné vlastnosti mohou být nebezpečnými pro člověka a jiné živočichy.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) nebezpečným psem pes, který na základě zvláštních znaků, chovu, výchovy nebo výcviku k bojovým účelům, útočnosti nebo prudkosti nebo jiné srovnatelné vlastnosti ohrožují člověka nebo zvíře; nebezpečný pes je i pes, který patří do plemene, skupiny psů, jakož i kříženců těchto plemen a skupin, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona nebo je za nebezpečné označí vyhláškou ministerstvo zemědělství,
b) psem, který pokousal pes, který pokousal člověka nebo zvíře bez toho, že byl sám vyprovokován nebo napaden,
c) zvláštním psem pes lovecký, slepecký, zdravotnický a služební,
d) volným pohybem psů jakákoli situace vyjma situace, kdy pes je veden na vodítku a má nasazený náhubek.
§ 3
Chov nebezpečného psa
(1) Chov nebezpečného psa podléhá povolení příslušného obecního nebo městského úřadu. Bez povolení obecního nebo městského úřadu (dále jen “obecní úřad”) je chov nebezpečného psa zakázán.
(2) Povolení k chovu nebezpečného psa (dále jen “povolení”) vydává na dobu 1 roku obecní úřad v místě, kde bude pes chován.
(3) Žadatel o povolení je povinen v době mezi 4. a 6. měsícem od narození psa nebo měsíc před vypršením povolení nebo ve lhůtě 30 dnů od nabytí psa podat tuto žádost v místě svého trvalého bydliště.
(4) Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní psy.
§ 4
Hromadný chov nebezpečných psů
(1) Chov více než jednoho nebezpečného psa podléhá povolení příslušného úřadu okresní nebo městské veterinární správy. Bez tohoto povolení je takový chov zakázán.
(2) Hromadné povolení pro chov více než jednoho nebezpečného psa (dále jen “hromadné povolení”) vydává na dobu 5 let úřad uvedený v odstavci 1.
(3) Žadatel o hromadné povolení je povinen ještě před nabytím druhého a dalšího psa podat tuto žádost v místě kde budou psi chováni.
(4) Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní psy.
§ 5
Povolení podle § 3 bude vydáno pokud žadatel:
a) dosáhl plnoletosti,
b) je bezúhonný,
c) uzavřel pojištění kryjící odpovědnost vlastníka zvířete za škody podle § 421b občanského zákoníku,
d) nebyl vlastnictví psa nebo opatrovnictví psa zbaven rozhodnutím příslušného orgánu, nebo mu nebyl uložen trest zákazu činnosti nebo zabrání věci v souvislosti s chovem psů.
§ 6
1.
2. Povolení podle § 4 bude vydáno, pokud žadatel splňuje podmínky podle § 5 a zároveň
3. a) má potřebné znalosti a schopnosti nezbytné pro takový chov a
b) zařízení a vybavení použitá pro takový chov zaručují vyhovující podmínky.
4. Toto povolení vydá příslušný orgán na základě posouzení splnění podmínek podle odstavce 1.
§ 7
(1) Vychovávat a cvičit psa k agresivnímu chování je zakázáno.
(2) Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní psy.
Evidence psů
§ 8
(1) Zřizuje se Centrální evidence psů (dále jen “evidence”), kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen “ministerstvo” nebo “správce evidence”).
(2) Na úrovni obcí se zřizuje Místní evidence psů (dále jen “místní evidence”), které spravují příslušné obce (dále také “správce místní evidence”). Místní evidence psů je součástí Centrální evidence psů.
(3) Každý pes chovaný na území České republiky podléhá evidenci.
(4) Každý pes má jedinečné evidenční číslo, které obdrží při zápisu do evidence.
(5) Do evidence se zapisuje:
a) datum narození psa,
b) evidenční číslo psa,
c) jméno a adresa trvalého bydliště vlastníka psa,
d) oznámení příslušného finančního úřadu o splnění poplatkové povinnosti,
e) skutečnost, zda pes je nebezpečným psem podle tohoto zákona a pokud ano, pak také datum povolení chovu a číslo pojištění podle § 5 písm. c),
f) skutečnost, zda a kdy pes pokousal člověka nebo zvíře bez toho, že byl sám vyprovokován nebo napaden,
g) údaj o očkování psa
h) pohlaví psa, u feny dále datum vrhu a počet štěňat a evidenční číslo psa, který fenu kryl,
ch) plemeno psa a údaj o tom, zda je čistokrevný nebo kterých plemen je křížencem a v jakém poměru. Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím předpisem postup při určování plemene psa a u křížence pravidla pro určení nebezpečnosti psa na základě poměru křížení.
(6) Ministerstvo spravuje centrální adresu evidence.
§ 9
(1) Vlastník psa je povinen podat žádost o zápis do evidence do 4. měsíce od narození psa v místě svého trvalého bydliště.
(2) Po úhynu psa je vlastník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit obecnímu úřadu v místě, kde je pes evidován. Tento obecní úřad poté provede výmaz psa z místní evidence.
(3) V případě změny vlastníka nebo změny trvalého bydliště vlastníka požádá vlastník příslušný obecní úřad o změnu údajů v místní evidenci, popř. o převedení evidence do nového trvalého bydliště vlastníka.
(4) Veškeré změny v místní evidenci oznamuje příslušný obecní úřad měsíčně správci evidence.
§ 10
(1) Při zápisu do evidence nebo změně v evidenci podle § 8 odst. 5, písm. c) vydá příslušný obecní úřad vlastníkovi psa Identifikační známku psa (dále jen “známka”).
(2) Na známce je uvedeno
a) evidenční číslo psa a
b) název obce, kde je pes do evidence zapsán.
(3) Známkou musí být označen každý pes při pohybu mimo ohrazené pozemky vlastníka psa.
(4) Nebezpečný pes musí mít kromě známky evidenční číslo vyznačeno na kůži tetováním nebo jiným srovnatelně trvalým způsobem.
(5) Známka je nepřenosná na jiného psa. Odcizení nebo ztrátu známky je vlastník psa povinen do 15 dnů oznámit orgánu, který známku vydal a zároveň požádat o vydání nové.
Pohyb psů
§ 11
(1) Pohybuje-li se pes v okruhu méně než 200 metrů od nejbližší budovy nebo od míst osídlení, ať již charakteru trvalého či přechodného (veřejná tábořiště, rekreační sídla apod.) (dále jen “místa osídlení”) musí mít nasazen náhubek a musí být veden na vodítku, pokud se nenachází na ohrazeném pozemku vlastníka psa.
(2) Ten, kdo psa vede, může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího místa osídlení umožnit psu volný pohyb; vlastník psa nebo osoba, která psa vede však musí zabránit, aby pes hledal nebo pronásledoval zvěř anebo se k ní plížil.
(3) Nebezpečného psa může vést jen osoba starší 18 let, pokud současně splňuje podmínky podle § 5 písm. e).
(4) Jedna osoba nemůže vést více než dva nebezpečné psy zároveň.
(5) Volný pohyb nebezpečných psů je zakázán, nebezpečný pes vždy musí mít nasazen náhubek a musí být veden na vodítku.
(6) Pes, který pokousal musí mít vždy při pohybu mimo ohrazené pozemky vlastníka psa nasazen náhubek.
(7) Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní psy.
§ 12
(1) Obce mohou na svém území nařízením vymezit místa
a) kde je volný pohyb psů přímo povolen,
b) kam je vstup se psem i volný pohyb psa zakázán.
(2) Místo vymezené podle odstavce 1 písm. a) musí být k volnému pohybu psů vhodné (parky, sady, volné travnaté plochy).
(3) Místa vymezená podle odstavce 1 musí být viditelně označena.
(4) Obce nemohou svým nařízením omezit pohyb zvláštních psů.
(5) Tímto ustanovením není dotčen § 11.
§ 13
Znečišťování veřejných prostranství
(1) Pokud pes zanechá výkaly na veřejném prostranství je ten, kdo psa vede, povinen tyto výkaly bezprostředně odstranit a zajistit, aby s nimi bylo naloženo hygienicky nezávadným způsobem.
(2) Obce umístí, zejména na místech kde je volný pohyb psů přímo povolen, kontejnery, které jsou vhodné pro odstranění výkalů podle odstavce 1 a zajistí průběžné hygienické odstraňování jejich obsahu. Tyto kontejnery budou pro tento účel zřetelně označeny.
§ 14
Přestupky
(1) Přestupku na úseku chovu psů se dopustí vlastník psa, který
a) chová nebezpečného psa bez povolení,
b) nepodá žádost o povolení podle § 3, odst. 3,
c) chová více než jednoho nebezpečného psa bez povolení,
d) nepodá žádost o povolení podle § 4, odst. 3,
e) poruší povinnost podle § 7,
f) nepožádá o zápis svého psa do evidence, o výmaz svého psa z evidence nebo změnu v evidenci anebo převedení evidence,
g) nezajistí, aby jeho nebezpečný pes byl označen podle § 10, odst. 4,
h) neoznámí odcizení nebo ztrátu známky podle § 10, odst 5,
i) nezajistí, aby jeho nebezpečný pes byl veden osobou starší než 18 let a splňující podmínky podle § 5.
(2) Přestupku na úseku chovu psů se dopustí osoba, která psa vede, jestliže
a) pes při pohybu mimo ohrazené soukromé pozemky není označen známkou,
b) nezajistí, aby měl pes při pohybu méně než 200 m od místa osídlení nasazen náhubek a byl veden na vodítku,
c) nezajistí, aby pes při volném pohybu 200 m a více od místa osídlení nehledal nebo nepronásledoval zvěř anebo se k ní neplížil,
d) nesplňuje podmínky podle § 11, odst. 3,
e) vede více než dva nebezpečné psy zároveň,
f) nezajistí, aby nebezpečný pes vždy měl nasazen náhubek a byl veden na vodítku,
g) vstoupí se psem na místo, kam je se psem vstup zakázán,
h) neodstraní výkaly psa podle § 13 nebo nezajistí jejich hygienické odklizení.
(3) Za porušení povinnosti podle odstavce 2, písm. a), b), c), h) zaplatí osoba, která psa vede, pokutu až do výše 5.000 Kč a za opakované porušení povinnosti podle odstavce 2, písm. a), b), c), h) zaplatí osoba, která psa vede, pokutu až 10.000 Kč.
(4) Za porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. a), g) nebopodle odstavce 2, písm. g) zaplatí vlastník nebo osoba, která psa vede pokutu až do výše 20 000 Kč a za opakované porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. a), g) nebo odstavce 2, písm. g) zaplatí vlastník nebo osoba, která psa vede pokutu až 50.000 Kč.
(5) Za porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. b) až f), h) nebo podle odstavce 2, písm. d) až f) zaplatí vlastník a osoba, která psa vede pokutu až do výše 50 000 Kč a za opakované porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. b) až f), a h) a odstavce 2, písm. d) až f), zaplatí vlastník a osoba, která psa vede pokutu až do výše 150.000 Kč.
(6) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se vlastník nebo osoba, která psa vede dopustil v době do jednoho roku od předchozího porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2, za něž mu byla uložena pokuta.
(7) Pokuty podle odstavce 1, písmene a) až c) a pokuty podle odstavce
Zaznamenáno

pro  SZ : cessyakoule
radecha
Strážný Pes
Dogus Suprus Maximus
*

Karma: +484/-301
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 30.406

Bačice, Kožka a Mordera


Zobrazit profil
« Odpověď #2 kdy: 09. červenec 2008, 13:13:29 »

Ty jo!!!
Zaznamenáno

katka04
Host
« Odpověď #3 kdy: 09. červenec 2008, 13:24:46 »

Ježiš tak to si budu mset dojít na Lokýška pro povolení  Huh?
Zaznamenáno
Cessy a Koule
Total Ultra Super pes
*****

Karma: +193/-22
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 5.416


Zobrazit profil WWW
« Odpověď #4 kdy: 09. červenec 2008, 15:06:32 »

Přijde mi to pěkně postavený na hlavu  Undecided Jak pak budu vypadat já, když venčím kamarádce bulindu a ještě mám sebou holky  Tongue Jak to tam asi budu dokazovat  Undecided
Zaznamenáno

pro  SZ : cessyakoule
Geo_rge
Host
« Odpověď #5 kdy: 09. červenec 2008, 15:27:37 »

tak musím říct, že jako majitel "zvláštního psa" sem evidentně z obliga, nicméně jinak jsem větší děs neviděl....
Zaznamenáno
karca
Super pes
*

Karma: +68/-23
Offline Offline

Příspěvků: 2.110Zobrazit profil
« Odpověď #6 kdy: 09. červenec 2008, 15:36:23 »

tak musím říct, že jako majitel "zvláštního psa" sem evidentně z obliga, nicméně jinak jsem větší děs neviděl....
no ja myslim, ze loveckym psem asi nemyslej vylozene jenom plemeno, ale ucel vyuziti, ne? jakoze musi ten pes mit slozeny zkousky a bejt k tomu ucelu pouzivanej...nebo ne?
Zaznamenáno
Geo_rge
Host
« Odpověď #7 kdy: 09. červenec 2008, 15:47:09 »

no ja myslim, ze loveckym psem asi nemyslej vylozene jenom plemeno, ale ucel vyuziti, ne? jakoze musi ten pes mit slozeny zkousky a bejt k tomu ucelu pouzivanej...nebo ne?
no jo, asi nemyslej, ale zadna jina definice lovecky psa tam zatim neni (je ale celkem jisty ze to doplnej, az zjistej kolik je loveckejch psu:)); neumim si teda predstavit jak by se to prokazovalo (ty zkousky), to aby clovek vencil rovnou s rodokmenem ...


Zaznamenáno
Geo_rge
Host
« Odpověď #8 kdy: 09. červenec 2008, 15:47:53 »

...duvodova zprava kazdopadne asi napovi vic
Zaznamenáno
karca
Super pes
*

Karma: +68/-23
Offline Offline

Příspěvků: 2.110Zobrazit profil
« Odpověď #9 kdy: 09. červenec 2008, 15:48:21 »

no jo, asi nemyslej, ale zadna jina definice lovecky psa tam zatim neni (je ale celkem jisty ze to doplnej, az zjistej kolik je loveckejch psu:)); neumim si teda predstavit jak by se to prokazovalo (ty zkousky), to aby clovek vencil rovnou s rodokmenem ...no, a dalsi vec je, ze policajt asi tezko pozna co je a co neni loveckej pes.... Roll Eyes
Zaznamenáno
radecha
Strážný Pes
Dogus Suprus Maximus
*

Karma: +484/-301
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 30.406

Bačice, Kožka a Mordera


Zobrazit profil
« Odpověď #10 kdy: 09. červenec 2008, 16:20:10 »

no ja myslim, ze loveckym psem asi nemyslej vylozene jenom plemeno, ale ucel vyuziti, ne? jakoze musi ten pes mit slozeny zkousky a bejt k tomu ucelu pouzivanej...nebo ne?

Přesně.

Jinak já jako zdravotnická veterinární pracovnice jsem majitelkou třech zdravotnických fen, kdybyste to nevěděli... Cheesy
Zaznamenáno

Cessy a Koule
Total Ultra Super pes
*****

Karma: +193/-22
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 5.416


Zobrazit profil WWW
« Odpověď #11 kdy: 09. červenec 2008, 16:25:40 »

Přesně.

Jinak já jako zdravotnická veterinární pracovnice jsem majitelkou třech zdravotnických fen, kdybyste to nevěděli... Cheesy
A na tebe se teda vztahuje jaká část zákona?:d
Zaznamenáno

pro  SZ : cessyakoule
radecha
Strážný Pes
Dogus Suprus Maximus
*

Karma: +484/-301
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 30.406

Bačice, Kožka a Mordera


Zobrazit profil
« Odpověď #12 kdy: 09. červenec 2008, 16:27:21 »

A na tebe se teda vztahuje jaká část zákona?:d


Asi žádná, zdravotnický maj ze všeho výjimku Grin!
Zaznamenáno

Iva_p
Dogus Suprus
*

Karma: +149/-50
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 9.789


Ellie, Cassie a Melounek


Zobrazit profil WWW
« Odpověď #13 kdy: 09. červenec 2008, 16:28:47 »


Asi žádná, zdravotnický maj ze všeho výjimku Grin!

No jo, ale jak dlouho ještě budeš veterinární pracovnice co?!
Zaznamenáno

radecha
Strážný Pes
Dogus Suprus Maximus
*

Karma: +484/-301
Offline Offline

Pohlaví: Ženské
Příspěvků: 30.406

Bačice, Kožka a Mordera


Zobrazit profil
« Odpověď #14 kdy: 09. červenec 2008, 16:31:45 »

No jo, ale jak dlouho ještě budeš veterinární pracovnice co?!

Asi furt, ne?

S tím nekončím.
Zaznamenáno

Stran: [1] 2   Nahoru
  Tisk  

 
Skočit na:  

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Validní XHTML 1.0! Validní CSS!