Volný pohyb psů - Brno
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 10. 07. 2009výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - Statutární město Brno

 


 

 

 

 

 

 

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 

platnost: 30.7.2006

 

obsah:

 

 

 

Čl. I. - Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 

bod 1.1. - Osoba doprovázející psa (3) na veřejném prostranství (4) je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.

 

bod 1.2. - Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

 

bod 1.3. - Od povinností stanovených touto vyhláškou jsou osvobozeny osoby doprovázející vodící a asistenční psy.

 

 

 

Čl. II. - Volný pohyb psů

 

Příloha této vyhlášky vymezuje prostory, označené jako "výběhy pro psy" nebo "psí výběhy", na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku.

 
 

 

 

 

(3) § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupku proti veřejnému pořádku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Tohoto přestupku se dopustí i osoba doprovázející psa, která neodklidí znečištění způsobené psy.

 

(4) Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, jako jsou např. nadchody a podchody, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

 

 

 

Příloha

 

 

 

 

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové 

 

www.granda.websnadno.cz