Volný pohyb psů - Zlínský kraj
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 02. 05. 2009výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZLÍN

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 ze dne 18.10.2007

 

platnost: 1.4.2007

 

obsah:

 

 

 

Čl. I. - Pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích

 

 

bod 1 - Na veřejných prostranstvích (1) na území statutárního města Zlína jsou držitel psa nebo osoba doprovázející psa povinni mít psa na vodítku, pokud dále není stanoveno jinak. Jestliže si to situace vyžádá, jsou osoby uvedené v předchozí větě povinny opatřit psa náhubkem.

 

bod 2 - Bez vodítka se na veřejných prostranstvích mohou pohybovat:

 

a) psi, kteří jsou určeni jako průvodci nebo pomocníci osob nevidomých, bezmocných (2) a osob, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu (3), pokud takovouto osobu doprovázejí,

 

b) služební psi ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného systému při výkonu služby,

 

c) všichni psi na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

bod 3 - Vstup psů je zakázán na veškerá zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, nacházejících se na veřejných prostranstvích, a na místa označená zákazovou značkou uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky; tento zákaz neplatí pro psy uvedené v odst. 2 písm. a) a b).

 

bod 4 - Držitel psa nebo osoba doprovázející psa jsou povinni zajistit, aby byl pes při pohybu na veřejných prostranstvích viditelně označen platnou evidenční známkou (4).

 
 

 

 

 

(1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 
(2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
 
(3) Příl. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 
(4) např. obecně závazná vyhláška č. 18/2006 o místním poplatku ze psů

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Pozdější úprava Přílohy č. 1

 

Příloha č. 2

 

Zákazová značka sloužící k označení míst, kde je zakázán vstup psů.

 

Zákazová značka je tvořena symbolem černého psa v bílém poli. Pole je červeně orámováno a pes je červeně přeškrtnut.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSETÍN

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 

platnost: 11.8.2006

 

obsah:

 

 

 

Čl. II. - Vymezení pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 
 
 • veřejným prostranstvím - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (1)
 •  
 • prostory pro volné pobíhání psů - plochy veřejného prostranství dle přílohy č. 1 (grafická část) této obecně závazné vyhlášky
 •  
 • volným pohybem psa - pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby
 •  
   
   
   

  Čl. III. - Prostory pro volné pobíhání psů

   

  Pro volný pohyb psů jsou na území města Vsetína vyhrazena tato veřejná prostranství:

   
   
 • pozemek parcelní číslo 14738, katastrální území Vsetín, travnatá část pravostranného břehu Vsetínské Bečvy od jezu na Ohradě po ul. Turkmenskou, mimo chodníky a cyklistickou stezku (příloha č. 1, mapa č. 1)
 •  
 • pozemky parcelní čísla 5393, 3251 katastrální území Vsetín, travnatá část levostranného břehu Vsetínské Bečvy od mostu u SPŠS po jez na Ohradě, mimo chodníky a cyklistickou stezku (příloha č. 1, mapa č. 1)
 •  
 • pozemek parcelní číslo 5390, katastrální území Vsetín, travnatá část levostranného břehu Vsetínské Bečvy od ústí Rokytenky po lávku pro pěší v Lázkách mimo chodníky a cyklistickou stezku (příloha č. 1, mapa č. 2)
 •  
 • pozemek parcelní číslo 4301/1, katastrální území Vsetín, vyznačená část parku u železniční trati na Rybníkách (příloha č. 1, mapa č. 2)
 •  
 • pozemek parcelní číslo 441/1, katastrální území Rokytnice u Vsetína, sídliště Rokytnice vyznačená část nad domy č.p. 437, 438, 439, 440, 441, 442 (příloha č. 1, mapa č. 3)
 •  
 • pozemek parcelní číslo 805/1, katastrální území Vsetín, sídliště Sychrov vyznačená část nad domy
 •  
  č.p. 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 140, 141 (příloha č. 1, mapa č.4)
   
 • pozemek parcelní číslo 14641, katastrální území Vsetín, plocha bývalé železniční vlečky do Zbrojovky, mimo zimní období kdy je upravována běžecká stopa (příloha č. 1, mapa č. 5)
 •  
   

  Graficky jsou tato veřejná prostranství znázorněna v příloze č. 1 této vyhlášky. V terénu jsou tato veřejná prostranství označena tabulkou s textem „Zóna volného pohybu psů“ a „Konec zóny volného pohybu psů“ s nákresem psa (příloha č. 2).

   

   

   

  Čl. IV. - Pravidla pro pohyb psů

   
    
  1. S výjimkou veřejných prostranství uvedených v článku 3 této vyhlášky se volné pobíhání psů na veřejném prostranství zakazuje.
  2.  
  3. Osoba doprovázející psa je povinna na veřejných prostranstvích zabezpečit psa vedením na vodítku, případně i s nasazeným košíkem (náhubkem) tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdraví a majetek.
  4.  
    
    
    

    

    

   (1) §34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

    

    

    

   Přílohy bohužel nejsou na webu města k dispozici.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   KROMĚŘÍŽ

    

   vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

    

   platnost: 11.9.2006

    

   obsah:

    

    

    

   Čl. II. - Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

    

   1.  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště, pískoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

    

   2.  Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství:

    
    
  5. psa opatřit evidenční známkou v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Kroměříže č.3/2004, o místních poplatcích;
  6.  
  7. s výjimkou prostor, uvedených v Čl. 3 této obecně závazné vyhlášky, vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku a je-li vodítko delší než 3 m pak i s nasazeným náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek.
  8.  
    

   3.  Na veřejném prostranství je zakázáno s výjimkou prostor uvedených v této obecně závazné vyhlášky nechat psy volně pobíhat.

    
    

    

    

    

   Čl. III. - Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

    

   Pro volný pohyb psů jsou v obci vyhrazeny tyto prostory veřejného prostranství (viz příloha č.1):

    
    
  9. p.č. 470/1 - část za domem č.p. 1410 a 1411 na Lutopecké ulici; p.č. 475; p.č. 375; p.č. 3752; p.č. 2885/1; p.č. 2885/2; p.č. 4435; p.č. 1110/2 - Bagrák, vymezená část parcely
  10.  
  11. místní části města Kroměříže tj. Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka.
  12.  
    

    

    

   Přílohy bohužel nejsou na webu města k dispozici.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   UHERSKÉ HRADIŠTĚ

    

   vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

    

   platnost: 2.5.2008

    

   obsah:

    

    

    

   Čl. II. - Vymezení základních pojmů

    
     
   1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
   2.  
   3. Pasporty veřejných prostranství jsou zpracovány v tištěné podobě plánů a soupisů parcel včetně určení jejich polohy podle ulic a katastrálních území. Tištěná podoba pasportů veřejných prostranství je k nahlédnutí na následujících odborech městského úřadu: odboru správy majetku města, odboru dopravy, odboru architektury, plánování a rozvoje, stavebním odboru, odboru životního prostředí a právním odboru. Pasporty budou aktualizovány pravidelně dle potřeby.
   4.  
   5. Prostory pro volné pobíhání psů jsou veřejná prostranství, vymezená v článku 4 této obecně závazné vyhlášky.
   6.  
   7. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
   8.  
   9. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa.
   10.  
   11. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.
   12.  
     

     

     

    Čl. III. - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

     
      
    1. Osoba, která psa doprovází je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy. 
    2.  
    3. Není-li osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek, tak aby znemožňoval kousnutí.
    4.  
    5. Osoba, která psa doprovází je povinna zabránit vstupu psa na veřejná prostranství ve městě Uherské Hradiště, sloužící jako dětská hřiště, sportoviště, označená značkou zobrazenou v příloze č. 2 této vyhlášky a na pískovištích.
    6.  
    7. Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) dle tohoto ustanovení se nevztahují na psy vykonávající služební činnosti, na slepecké či asistenční psy.
    8.  
    9. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou. Chovatel upevní známku na obojek psa, tak aby známka byla viditelná.
    10.  
      

      

      

     Čl. IV. - Prostory pro volné pobíhání psů

      
       
     1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: v k.ú. Mařatice - část parcely č. 3023/66 na ulici Sadová; v k.ú. Uherské Hradiště -pozemek p. č. 1059/14 v ulici Na Stavidle; v k.ú. Vésky - parcely č. 465, 487/2, 488/3, 488/2, 490/2, 491/2, 491/5 a 490/4;  v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště - část parcely č. 856/1 - oplocený prostor; v k.ú. Míkovice nad Olšavou - parcela č. 512/3 - ulice Podboří;  v k.ú. Sady - parcely č. 564/2 a 564/3.
     2.  
     3. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
     4.  
       
       
       

       

       

      Příloha č. 2

       

      Příloha č. 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

       

      www.granda.websnadno.cz