Volný pohyb psů - Královehradecký kraj
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 07. 02. 2009výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

 


 

 

 

 

 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 města Hradec Králové o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

platnost: 1.1.2008

 

obsah:

 

 

 

Čl. II. - Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

 
 
 • chovatelem psa je osoba, která drží nebo chová psa (psy)
 •  
 • psovodem každá osoba, která psa vede či doprovází při jeho pohybu na veřejném prostranství
 •  
 • veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení nacházející se na území města Hradec Králové, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
 •  
 • vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa
 •  
 • náhubkem prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa, který musí být upevněn a umístěn tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození věci zuby psa
 •  
 • psem zvláštního určení pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes Policie České republiky, Armády České republiky a Městské policie Hradec Králové (1) 
 •  
   

  (1)  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti; zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 

   

   

   

  Čl. III. - Pravidla pro pohyb psů

   

  bod 1 - Na veřejném prostranství je pohyb psů povolen pouze pod přímým dohledem psovoda. Psovod je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou nebo dohledem tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či zvířetem či ke vzniku jiné škody. Psovod je povinen ne veřejném prostranství při uvázání psa vždy opatřit tlamu náhubkem a zároveň musí zajistit psa tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či ke vzniku jiné škody.

   

  bod 2 - Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku. Vodítko musí umožňovat ovládání psa tak, aby psovod mohl znemožnit útok či jiné obtěžování ze strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. 

   

  bod 3 - Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 2 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku a s nasazeným náhubkem.

   

  bod 4 - Povinnost stanovenou v odst. 3 má psovod zároveň i při pohybu se psem na zastávkách hromadné dopravy, při veřejném shromáždění občanů, veřejných produkcích nebo sportovních akcích na veřejném prostranství. 

   

  bod 5 - Povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na psovody vedoucí či doprovázející psy zvláštního určení při výkonu služby. 

   

   

   

  Příloha č. 1

   

  Příloha č. 2

   

   

   

   

   

   

   

  JIČÍN

   

  vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o veřejném pořádku

   

  platnost: 1.1.2007

   

  obsah:

   

   

   

  Čl. III. - Pravidla pro pohyb psů

   

  bod 1 - Pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě se stanovuje :

   
  na veřejných prostranstvích v zastavěném území (3) města Jičína, vyznačeném v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
   

   
  bod 2 - Splnění povinností stanovených v odst. 1 tohoto článku zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (4).
   
   

   

  (3) OZV o územním plánu sídelního útvaru pro katastrální území Jičín, Moravčice, Robousy a Popovice - mapa (příloha č. 1)

   
  (4) fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, vlastník či doprovázející osoba
   
   

   

   

   

         Příloha č. 1

   

   

   

   

   

   


   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NÁCHOD

   

  vyhláška: Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2002 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

   

  platnost: 1.7.2002

   

  obsah:

   

   

   

  Čl. I.

   

  Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů se držitelům zvířat stanoví povinnost vést psa nebo jiné domácí a hospodářské zvíře (dále jen "zvíře") na veřejných prostranstvích na vodítku. 

   

   

   

  Čl. II.

   

  Veřejnými prostranstvími jsou všechna náměstí, místní komunikace, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných částech obce.

   

   

   

  Čl. III.

   

  Držitelem zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvířete nebo jej má svěřeného do své péče. Pokud držitel zvířete svěří zvíře do péče nezletilé osoby, vztahují se na něho i nadále povinnosti držitele tohoto zvířete.

   

   

   

  Čl. IV.

   

  Do areálů dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a na dětské dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, je zakázán vstup se zvířaty.

   

   

   

  Příloha č. 1 není na webu města k dispozici.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

   

  vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Rychnově n. Kn. a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

   

  platnost: 1.4.2008

   

  obsah:

   

   

   

  Čl. I. - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

   

  bod 1 - Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (1) v katastrálním území Rychnova n. Kn.:

   
  Na všech veřejných prostranstvích v katastrálním území Rychnova n. Kn. je možný pohyb psů pouze na vodítku a s identifikační známkou.

   

  bod 2 - Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (2).

   

   

   

  Čl. II. - Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

   

  bod 1 - Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:

   
   
 • u bývalých kasáren na pozemku parc. č. 2586/1 (část) a parc. č. 2588/2 (část),
 •  
 • Na Dubince na pozemku parc. č. 1558/6,
 •  
 • V Modřinkách na pozemku parc. č. 2230 (část).
 •  
 • v Dlouhé Vsi u bývalé autoškoly na pozemku parc. č. 18/1 a parc. č. 18/2 (část) a stavební parcele č. 7.
 •  
   

  Podrobnější vymezení těchto prostor je vyznačeno na mapkách, které tvoří přílohy č. 1 - 4 této obecně závazné vyhlášky. Přímo na místě jsou tyto prostory označeny piktogramy.

   

  bod 2 - Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

   

   

   

  (1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   
  (2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 

   

   

   

   

   

      Příloha č. 1                                                   Příloha č. 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

      Příloha č. 3                                                    Příloha č. 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TRUTNOV

   

  vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

   

  platnost: 1.10.2005

   

  obsah:

   

   

   

  Čl. I. - Úvodní ustanovení

   

  bod 2 - Pro účely této vyhlášky se:

   
   
 • za veřejné prostranství považují všechna náměstí, ulice, chodníky (veřejně přístupné pozemní komunikace (1)), tržiště (2), parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (podloubí, podchody, nadchody, průchody a proluky), a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru;
 •  
 • veřejnou zelení rozumí travnaté plochy a plochy s parkovou úpravou na území města a travnaté plochy dle územně plánovací dokumentace města Trutnova (3) přístupné každému bez omezení;
 •  
 • vodítkem rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa;
 •  
 • za psa zvláštního určení považuje pes lovecký (4), slepecký, zdravotnický, záchranářský, asistenční, služební pes policie (5), (6) a ozbrojených sil (7), (8).
 •  
   

   

   

  Čl. II. - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

   

  bod 1 - Na veřejném prostranství je zakázáno přivádět nebo přinášet psy na květinové záhony a záhony keřových porostů, plochy pomníků, plochy veřejné zeleně na náměstích, sportoviště, venkovní umělé vodní plochy (brouzdaliště a fontány).

   

  bod 2 - Na veřejném prostranství musí být pes vždy doprovázen jeho chovatelem (9).

   

  bod 3 - Chovatel (9) psa je povinen na veřejném prostranství na veřejně přístupných pozemních komunikacích (1) (silnice, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace) vést tohoto psa na vodítku. Chovatel (9) psa je však povinen na veřejném prostranství vždy vést tohoto psa na vodítku, nachází-li se v okruhu méně než 100 m od psa jiná osoba. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Chovatel (9) psa je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, osob na invalidním vozíku, cyklistů či kočárků. Při míjení dítěte, kočárku, osob na invalidním vozíku nebo organizovaného útvaru chodců (10) je chovatel (9) psa povinen zkrátit vodítko tak, aby tohoto psa vedl u své nohy.

   

  bod 4 - Ustanovení odst. 1 a odst. 3 tohoto článku se nevztahuje na chovatele (9) psů zvláštního určení s výjimkou loveckých psů (4) pohybujících se na nehonebních pozemcích (4).

   

  bod 5 - Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy (6), (10), (11).

   

   

   

  1) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

   
  2) nařízení města Trutnova č. 4/2003, tržní řád,
   
  3) obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o regulativech územního rozvoje města Trutnova, obecně závazná vyhláška č. 4/1998, o závazných
   
  částech územního plánu městské památkové zóny města Trutnova, obecně závazná vyhláška č. 10/1998, o závazných částech územního
   
  plánu zóny bydlení a služeb v Dolním Starém Městě, obecně závazná vyhláška č. 11/1998, o závazných částech územního plánu obchodní
   
  a administrativní zóny centra města Trutnov, obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o závazných částech regulačního plánu zóny - Trutnov
   
  Nové Dvory,
   
  4) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
   
  5) zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
   
  6) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
   
  7) zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,
   
  8) zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
   
  9) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

   

  10) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

   
  11) např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
   
  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
   
  předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška 11/2003 o místním poplatku
   
  ze psů.

   

   

   

   

   

   

   

  Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

   

  www.granda.websnadno.cz