Volný pohyb psů - Plzeňský kraj
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 21. 11. 2008výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLZEŇ

 

vyhláška: Vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů

 
platnost: 1.1.2007
 
obsah:

 

 

 

Čl. I - Pohyb psů na veřejném prostranství

 

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zákaz volného pobíhání psů uvedený v předchozí větě se nevztahuje na případy oprávněného použití služebního psa.  Volným pobíháním psů se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psů bez vodítka.

 

 

 

Čl. II – Další povinnosti pro vodění psů

 

bod 1 - Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je průvodce  povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.

 

bod 2 - Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejná prostranství se zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí.

 

 

 

 

 

 

 

DOMAŽLICE

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

 
platnost: 1.1.2006
 
obsah:

 

 

 

Čl. II

 

bod 1 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Domažlice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

bod 2 - Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

 

 

Čl. III

 

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

 

bod 1 - ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství

 

bod2 - vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitovy

 

 

 

Čl. IV

 

bod 1 - Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která jej má v držení, vždy na vodítku. Psi služebních a bojových plemen musí mít náhubek (košík). Chování psa musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

 

bod 2 - Vstup a pohyb všech ostatních zvířat na veřejném prostranství je zakázán.

 

bod 3 - Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

 

 

 

Čl. V

 

bod 1 - Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

 
   
 1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
 2.  
 3. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.
 4.  
   

   

   

        Příloha č. 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KLATOVY

   

  vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2005 (ve znění vyhl. č. 1/2006 a vyhl. č. 3/2006) o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

   

  platnost: pátnáctý den ode dne vyhláčení

   

  obsah: 

   

   

   

  Čl. II

   
   
   
  bod 1 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou  náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Klatov přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

   

  bod 2 - Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

   

   

   

  Čl. III

   
   
   
  Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
   
   

   
    
  1. ponechání psů a jiných zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství
  2.  
  3. vstupování se psy a jinými zvířaty v zájmovém chovu a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitov.
  4.  
    

    

    

   Čl. IV

    
    
    
   bod 1 - Psi a jiná zvířata v zájmovém chovu a hospodářská zvířata se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na odpovídajícím vodítku. Psi tzv. bojových plemen (viz příloha č. 2) a všichni kříženci psů těchto plemen  musí mít náhubek (košík). Chování zvířete musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto zvířetem, a to bez zbytečného odkladu.

    

   bod 2 - Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

    

    

    

   Čl. V

    
    
    
   bod 1 - Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

    
     
   1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
   2.  
   3. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.
   4.  
     

     

     

          Příloha č. 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Příloha č. 2

     

    Pojmem psi bojových plemen uvedeným v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky se rozumí psi těchto plemen:

     

    Pit-bull, Bandog, Americký staffordshírský teriér, Staffordshírský bullteriér, Tosa-inu, Alano, Americký buldog, Bullmastif, Bullterrier, Cane corso, Argentinská doga, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Mastiff, Španělský mastin, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Malorquin, Rotvajler.

     

     

     

     

     

     

     

    ROKYCANY

     

    vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů

     

    platnost: 28.3.2007

     

    obsah:

     

     

     

    Čl. II - Pojmy

     

    bod 1 - Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství.

     

    bod 2 - Osobou doprovázející psa se rozumí jeho vlastník, držitel nebo osoby, kterým byl pes svěřen, nebo které psa fakticky doprovází nezávisle na vůli a vědomí vlastníka nebo držitele psa.

     

    bod 3 - Identifikační známkou se rozumí známka vydaná držiteli psa městem Rokycany nebo jinou obcí.

     

     

     

    Čl. III - Pravidla pro pohyb psů

     

    bod 1 - Na všech veřejných prostranství na území města Rokycany neuvedených v čl. 4 této vyhlášky je volné pobíhání psů zakázáno.

     

    bod 2 - Osoba doprovázející psa je povinna zajistit, aby pes na veřejných prostranstvích na území města Rokycany byl označen identifikační známkou. Tato povinnost se nevztahuje na psy, jejichž držitelům město Rokycany (nebo jiná obec) identifikační známku bezplatně nevydalo.

     

     

     

    Čl. IV - Prostor pro volné pobýhání psů

     

    Prostor pro volné pobíhání psů je vymezen pozemkovou parcelou číslo 354 v katastrálním území Rokycany - viz příloha této vyhlášky.

     

     

     

        Příloha

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TACHOV

     

     vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Tachova číslo 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

     

    platnost: 11.7.2005

     

    obsah:

     

     

     

    Čl. II

     

    bod 1 - Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase, při respektování subjektivních práv a povinností a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost osob a soukromí a ochrana jejich zdraví a majetku.

     

    bod 2 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše pouze v současně zastavěné části obce.

     

     

     

    Čl. III

     

     

    Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

     
      
    1. ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství
    2.  
    3. vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty případně jejich vpouštění na dětská hřiště, školní hřiště a koupaliště
    4.  
      

      

      

     Čl. IV

      

     bod 1 - Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

      

      

      

     Čl. V

      

     Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na:

      
       
     1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
     2.  
     3. osobu nevidomou, osobu s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí a osobu se zvlášť těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
     4.  
       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

       

      www.granda.websnadno.cz