Volný pohyb psů - Karlovarský kraj
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 17. 10. 2008výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLOVY VARY

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 21/2006, o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě Karlovy Vary

 
platnost: 7.7.2006
 
obsah:

 

 

 

Čl. I - Pohyb psů

 

bod 1 - Na veřejném prostranství je zákaz volného pohybu psů bez vodítka vyjma lokalit uvedených v čl. 3 této vyhlášky a případů oprávněného použití služebního psa

 

bod 2 - Chovatel psa je povinen vést psa na veřejném prostranství pomocí vodítka.

 

bod 3 - Pokud je chovatel osobou nezletilou, je povinen psa opatřit nasazeným náhubkem po celou dobu pohybu psa na veřejném prostranství.

 

bod 4 - Pes nesmí být ponechán bez dozoru na veřejném prostranství ani v případě, že je upoután k pevnému zařízení, nejde-li o prostor nebo zařízení k tomuto účelu určené a zřízené v souladu s předpisy hygienickými, stavebními a veterinárními.

 

 

 

Čl. III - Prostory pro volný pohyb psů

 

bod 1 - Pravý břeh řeky Ohře, od mostu U Lávky k Ostrovskému mostu (příloha č. 1)

 

bod 2 - Horní Drahovice - Krokova ulice (bývalý areál zdraví) (příloha č. 2)

 

bod 3 - Stará Role - část louky pod vysílačkou (příloha č. 3)

 

bod 4 - Rybáře - Železniční ulice (příloha č. 4)

 

 

 

Čl. IV - Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

 

bod 1 - Na veřejných prostranstvích uvedených v čl. 3 neplatí povinnosti chovatele uvedené na čl. 1 v uvedených veřejných prostranstvích je chovatel psa povinen mít psa pod stálou kontrolou a přímým dohledem. Tím se rozumí, že držitel je schopen psa hlasovým či jiným povelem vždy ovládat.

 

bod 2 - Město Karlovy Vary může tato veřejná prostranství označit vhodným způsobem, například nápisem, případně doplněným piktogramem.

 

bod 3 - Tím nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost chovatele psa podle jiných právních předpisů.

 

 

 

     Příloha č. 1                                                    Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

       Příloha č. 3                                                    Příloha č. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEB

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 
platnost: 16.7.2007
 
pozdější úpravy: obecně závaznou vyhláškou č. 9/2007 od 1.11.2007 a obecně závaznou vyhláškou č. 13/2007 od 15.1.2008
 
obsah:

 

 

 

Čl. II - Vymezení základních pojmů

 

bod 1 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

bod 2 - Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Cheb nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

 
písm. b) - volné pobíhání psů

 

bod 3 - Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku nebo přenášen ve vhodném zavazadle (přepravce).

 

 

 

Čl. III - Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

 

bod 3 - Na veřejných prostranstvích se rovněž zakazuje volné pobíhání psů s výjimkou volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích uvedených v článku IV odst. 1..

 

 

 

Čl. IV - Vymezení veřejných prostranství pro volné pobíhání psů

 

bod 1 - Pro volné pobíhání psů se vymezují tato veřejná prostranství:

 
písm. a) - sídliště Spáleniště-louka za klášterem-směr „Želva“, propojení s Gertnerovými sady, Gertnerovy sady,
 
písm. b) - sídliště Zlatý vrch-lesopark Dvořákovy sady. Louka k vodojemu U Jána.

 

bod 2 - Při volném pobíhání na vymezeném prostoru veřejného prostranství pro volné pobíhání psů musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem průvodce psa a opatřen náhubkem a známkou.

 

bod 3 - Prostory pro volné pobíhání psů jsou vyznačeny v příloze č. 2a a č. 2b. V terénu jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Prostor pro volné pobíhání psů“.

 

 

 

    Příloha č. 2a                                                   Příloha č. 2b

 


 
 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKOLOV

 

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o pohybu psů na území města Sokolova

 
platnost: 16.11.2005
 
obsah:

 

 

 

Čl. II - Vymezení pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 
písm. a) - doprovodem psa osoba, která psa v daném okamžiku na veřejném prostranství vede, bez
 
ohledu na to, zda je jeho vlastníkem;
 
písm. b) - volným pohybem psa pohyb psa bez vodítka či jiného zádržného prostředku, kterým by
 
doprovod psa bezprostředně kontroloval a ovládal chování psa, aniž by doprovod psa
 
ztratil nad psem kontrolu;
 
písm. c) - vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou
 
nebo zvířetem zajištěn proti nenadálému prodloužení.

 

 

 

Čl. III - Pohyb psů na veřejném prostranství

 

bod 1 - Volný pohyb psů je na veřejném prostranství zakázán, mimo vyčleněné plochy, na kterých

 
je volný pohyb psů povolen.

 

bod 2 - Pes, pro kterého vydal Městský úřad Sokolov evidenční známku1), musí být touto

 
evidenční známkou viditelně označen po celou dobu jeho pohybu na veřejném
 
prostranství.

 

 

 

Čl. IV - Plochy pro volný pohyb

 

Plochy, na kterých je povolen volný pohyb psů, jsou:

 
bod 1 - východní část areálu Bohemie, p.č. 877/1, k.ú. Sokolov;

 

bod 2 - louka východně od sídliště Michal (vedle bývalé pekárny), p.č.4046/1, k.ú.Sokolov;

 

bod 3 - "chemičák" - svah jižně od komunikace K.H.Borovského, p.č. 2069, 2070, 2075, 2076,

 
1847 a 1848;

 

bod 4 - pozemky jihozápadně nad zahrádkami nad areálem Baník, p.č. 2441/2, 2356/1 a 2443, k.ú.

 
Sokolov.

 

 

 

 

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

 

www.granda.websnadno.cz