Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
9 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Cvičíme podle TARTu XXXXVII.

Vydáno dne 10. 08. 2005 (3509 přečtení)

V následujícím textu je několikrát použit pojem utrpení. Považujeme za nutné zdůraznit, že tento pojem je použit jako přísně emocionálně neutrální a nevyjadřuje sám o sobě ani míru utrpení, ani zda jde o utrpení dobré či špatné. Tedy např. ztráta milované osoby při teroristickém útoku je v tomto smyslu utrpení, ale třeba časné ranní vstávání do školy je též utrpení. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, žádáme čtenáře, aby tento pojem také chápali takto široce.

Reklama


Východiska
 
Dobro nebo zlo je relativní k zornému úhlu pozorovatele. Často tentýž jev hodnocený jedním pozorovatelem jako dobro je zároveň pro jiného pozorovatele zlem. Volba zorného úhlu je tedy pro diskusi zásadní.
 
O závazných společenských normách (zákonech) u nás rozhodují poslanci, tedy lidé poslaní hájit zájmy svých voličů. Lidské zájmy, lidská práva. Zvolíme proto jako zorný úhel ochranu práv zvířat z hlediska práv lidských. Řekneme jasně, že lidská práva jsou z našeho zorného úhlu nadřazena právům zvířat a že v obecném případě nutné výlučné volby mezi dobrem člověka a dobrem zvířete budeme volit dobro člověka. Z tohoto obecného pravidla připustíme výjimku, pokud by šlo o velmi malé zlo pro člověka a velmi velké dobro pro zvíře. V takovém případě připustíme, že bychom mohli omezit člověka ve prospěch zvířete, budou-li k tomu dobré důvody.

Současný stav věcí
 
Zvířata jsou lidmi odnepaměti využívána k práci. Jednou z těchto prací je i ochrana člověka a jeho majetku před škůdci. Pracujícím zvířetem v tomto případě bývá nejčastěji pes, jen výjimečně byla či jsou používána i jiná zvířata, např. medvědi, lvi či hadi, škůdcem může být jiné zvíře nebo člověk.
 
Zvíře má při ochraně člověka a jeho majetku minimálně tři funkce:
 
• Především funkci odstrašující. Samotná přítomnost zvířete schopného účinně bránit člověka a jeho majetek odradí většinu potenciálních škůdců od jejich útoku. Tuto funkci je třeba zdůraznit, neboť je nejdůležitější.
 
• Druhou funkcí je funkce signalizační. Zvíře dokáže být dlouhodobě a hlavně nepřetržitě připraveno na útok škůdce, a když k němu dojde, signalizovat tuto skutečnost hlasitým zvukovým projevem.
 
• Třetí funkcí je funkce aktivně obranná. Zvíře má schopnost aktivně bránit útočníkovi v jeho útoku proti člověku a jeho majetku, a to tak razantně, že útočníkovi reálně hrozí těžké zranění či dokonce smrt. Tato skutečnost je všeobecně známa a právě z ní plyne odstrašující schopnost zvířete.
 

Problémy
 
Problémy jsou tři:
 
• Prvním problémem je, že při výcviku jsou zvířata vystavena utrpení. Aby totiž byla schopna aktivně obranné funkce, musejí být odolná, schopná boje a nebojácná. Toho se jinak než za pomoci určité míry utrpení dosáhnout nedá. Zvířata jsou např. nucena k pravidelnému aktivnímu pohybu pro dosažení nutné fyzické kondice. Jsou při výcviku zastrašována hlukem, ať už řevem nebo třeba výstřely z poplašné pistole, aby se stala vůči těmto podnětům imunními. Jsou vystavována i hrozbám bití, ať už naznačovaným nápřahům klackem či naznačovanému švihání vodítkem, atd. A konečně, v závěru výcviku, jsou za kontrolovaných podmínek dokonce skutečně bita speciálními pomůckami, tzv. softy, které v mírnější podobě simulují opravdové bití klackem.
 
• Druhým problémem je, že vycvičené zvíře je nebezpečné škůdci, který zaútočí proti člověku anebo jeho majetku. Tento útočník může být takovým zvířetem v krajním případě těžce poraněn či dokonce usmrcen.
 
• Třetím problémem je, že za zvláště nešťastných okolností toto nebezpečí může hrozit i nevinnému člověku.
 

Naše stanoviska k problémům
 
Ohledně utrpení při výcviku jsme přesvědčeni, že problém je příliš zveličen. Kdyby byla zvířata skutečně týrána, tak by své majitele tolik nemilovala, ale, zcela ve shodě se svými instinkty, by je buďto napadala při každé jen trochu vhodné příležitosti nebo by jim utíkala. Nic takového však v naší praxi nepozorujeme. Naopak - naši psi jsou kdykoli připraveni své majitele bránit s nasazením svého života. Navíc, srovnáme-li utrpení, jakému jsou psi při správně vedeném výcviku vystaveni, např. s utrpením, jakému jsou přirozeně vystavena vlčata během jejich výchovy ve vlčí smečce, musíme nutně dojít k závěru, že moderní výcvik je prováděn s velikou rezervou vzhledem k přirozené odolnosti zvířete.
 
Ve shodě s výchozím zorným úhlem naší diskuse se domníváme, že člověk je morálně oprávněn takto cvičit zvíře i jen pro radost. Prostě zvíře živí a stará se o něj z hlediska jeho dalších potřeb a "na oplátku" po něm vyžaduje práci. Tato práce zvířeti způsobuje mnohem méně utrpení, než přináší všední každodenní život zvířete divoce žijícího ve smečce ve volné přírodě. V této činnosti tedy člověku nesmí žádná spravedlivá společenská norma bránit.
 
Ohledně nebezpečnosti zvířete škůdci zastáváme stanovisko, že bez této schopnosti by nemohlo být dosaženo odstrašující funkce zvířete. Odstrašující funkce je však, jak již bylo výše napsáno, nejdůležitější. Bez odstrašující schopnosti se funkce zvířete při ochraně člověka a jeho majetku redukují na pouhou funkci signalizační. Samotná signalizace však nedostačuje, neboť útočníkovi pak zbývá příliš mnoho výhod.
 
Pokud totiž škůdci jde o majetek, stačí mu zaútočit v době nepřítomnosti člověka a zvukovým projevem zvířete se prostě nenechat rušit. Vždyť kdo si dnes všimne štěkajícího psa (či houkajícího alarmu), není-li to právě jeho vlastní? Pokud jde škůdci o život či zdraví člověka, získá obrovskou výhodu, když zaútočí např. v noci. Každý ať sám zváží, kolik šancí by měl proti agresivnímu útočníkovi ozbrojenému třeba jen tyčí, kdyby jej ve dvě hodiny ráno vzbudil štěkot jeho psa a deset vteřin poté už by útočník tyčí rozbíjel okno do ložnice rodinného domku. Pokud by snad někdo překvapivě dospěl k závěru, že by takového škůdce snadno zneškodnil, ať tedy alespoň zváží, kolik šancí by měl v téže situaci osmdesátiletý důchodce.
 
Na případné námitky, že vystavovat riziku těžkého poranění či dokonce smrti škůdce, který šel "pouze" loupit, je nehumánní a nepřiměřené, lze pouze říci, že útočník musí nést důsledky svého konání. On sám se rozhodl zaútočit, zvolil si čas, místo a způsob provedení útoku. Má všechny myslitelné výhody ve svých rukou. Vnucovat takto znevýhodněné oběti ještě povinnost rozlišovat, zda ji útočník přišel zabít, nebo "pouze" připravit o celoživotní úspory, je nejen nemorální, ale navíc i nesmyslné a drzé.
 
Je přeci všeobecně známo, jaké důsledky může přinést vniknutí do objektu chráněného zvířetem. Pokud se škůdce přesto rozhodne tam vniknout, musí nést důsledky svého rozhodnutí.
 
A konečně ohledně možnosti vážné újmy vzniklé za nešťastných okolností nevinnému člověku od zvířete vycvičeného k obraně je potřeba říci, že každému normálně uvažujícímu člověku je byť jen taková představa velmi nepříjemná. Když už k něčemu takovému ve skutečnosti dojde, je třeba vždy velmi pečlivě prověřit míru lidského zavinění této události, a pokud bude nalezen viník, spravedlivě jej potrestat. Může se však stát, že všichni lidé v takové situaci zúčastnění udělali všechna opatření, která po nich lze rozumně požadovat, a přesto ke zranění či dokonce usmrcení nevinného dojde. Je to však důvod zcela se vzdát zvířat vycvičených k obraně lidí a majetku?
 
Jsme si jisti, že není. Prakticky při každé lidské činnosti dochází k nevinným obětem. Při rubání uhlí, při stavbě domů, při dopravě, dokonce i při rekreaci. Je to snad důvod se těchto činností vzdát? Není. Prostě uznáváme, že dobra těmito činnostmi získaná, jsou větší, než zlo způsobené občasnými náhodnými oběťmi na zdraví či na životě. Zkrátka svět, ve kterém žijeme, není perfektní. Tak alespoň dělejme to nejlepší, co můžeme.


[Akt. známka: 2,33] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Jan Dubový | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: www.vycvikpsa.cz )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.04.2018: AGILITY
Základy agility handlingu vypsány v rozvrhu cvičení na 2.5.2018.

11.04.2018: HafBO na For Pets
Ve dnech 12. - 15. dubna se bude konat veletrh For Pets, na kterém se v neděli odpoledne můžete potkat s naší instruktorkou Pavlou, která bude provádět ukázky dogfitness. Stavte se, ráda Vás uvidí.

06.04.2018: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 20.05.2018
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

18.03.2018: Řeporyje omezení vjezdu.
Po dobu výkopových prací v obci Řeporyje je omezen průjezd ulicí Na Požáru. Ke cvičišti se dostanete nebo je možné zaparkovat u rybníka a dojít pěšky. Čekáme na aktualizace informací z úřadu.

13.01.2018: Obedience
Lekce Obedience pod vedením Lucky budou pokračovat od února 2018.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1277  (1277 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
969  (969 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
738  (738 hl.)
Odčervuji nepravidelně
852  (852 hl.)
Neřeším to
832  (832 hl.)

Celkem hlasovalo: 4668


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie